Bando di gara Link

Disciplinare gara fornitura posa turbosoffiatori Link

Dichiarazioni gara fornitura posa turbosoffiatori mod1 Link

Dichiarazioni gara fornitura posa turbosoffiatori mod2 Link

Allegati Link

Quesiti 13-05-2016 Link

Quesiti 17-05-2016 Link

Esito di gara Link